رفتن به نوشته‌ها

برچسب: روز جهانی زن

هشت مارس، روز جهانی زن نه “روز مادر” است و نه “روز عشاق”

یکی از راه‌های انکار یک جنبش سیاسی فروکاستن آن به یک امر شخصی، به یک موضوع خصوصی است. در شان مادر تردیدی نیست. منزلتی که باور به آن صرفا از دل رویکردی دینی زاده نمی‌شود.…